Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong

Xem thêm bài viết hay:  Kể tóm tắt truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng hay nhất – Văn mẫu lớp 6

Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong
Xem thêm bài viết hay:  Kể tóm tắt truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng hay nhất - Văn mẫu lớp 6

Viết một bình luận